top of page

Algemene Voorwaarden

 

1 Toepassingsgebied, Totstandkoming van de Overeenkomst & Wederzijdse Verplichting

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die NEXXT GYM verricht voor de klant, hierna te noemen: deelnemer, met betrekking tot het volgen van EMS Training, en/of andere diensten/activiteiten uit het aanbod van NEXXT GYM.

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in de rechtsverhouding tussen NEXXT GYM en de deelnemer, maar ook tussen de deelnemer en door NEXXT GYM bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken derden, zoals doch niet beperkt daartoe trainers, begeleiders en consulenten, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de NEXXT GYM zijn directie.

1.4 De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door de deelnemer ingevuld en overgedragen inschrijfformulier door NEXXT GYM is ontvangen.

1.5 Op NEXXT GYM rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de NEXXT GYM Training, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de NEXXT GYM Training. De inhoud van de NEXXT GYM Training wordt door de Personal Trainer bepaald. NEXXT GYM voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting.

1.6 De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met NEXXT GYM aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

2 Trainingsvoorwaarden, Lestijden en Verhindering

2.1 Er wordt altijd getraind onder begeleiding van een Personal Trainer en maximaal twee deelnemers per sessie. De trainingstijden worden vastgesteld door NEXXT GYM. Tijdens officiële feestdagen is NEXXT GYM gesloten. NEXXT GYM is gerechtigd de trainingstijden aan te passen.

2.2 De deelnemer wordt verzocht bij verhindering minstens 24 uur vooraf aan de afspraak de verhindering door te geven. Wanneer dit niet het geval is, worden de kosten van de besproken training bij de deelnemer in rekening gebracht.

2.3 Met een NEXXT 12, 25, 50 of 75 rittenkaart kan de deelnemer gebruik maken van het aantal trainingen in een bepaalde periode. Deze staat in het contract.

2.4 Als het niet mogelijk is om te trainen vanwege overmacht (bijvoorbeeld overheidsmaatregelen vanwege Corona), zal de geldigheid van de rittenkaarten tegen die tijd worden verlengd. 

3 Prijzen en Betaling

3.1 De NEXXT GYM-prijzen variëren per tarief en zullen in het contract worden overeengekomen.

3.2 De NEXXT GYM prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

3.3 NEXXT GYM is gerechtigd de prijzen aan te passen.

3.4 Betalingen worden per automatische incasso verricht.

 

4 Aansprakelijkheid

4.1 Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van NEXXT GYM leidt, dan is die aansprakelijkheid te allen tijden beperkt tot het bedrag dat onder de ter zake afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, vermeerderd met een eventueel door NEXXT GYM onder de verzekeringspolis verschuldigd eigen risico.

4.2 In afwijking van het bepaalde in art. 4.1 sluit NEXXT GYM iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit of (in)direct verband houdt: met de door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige informatie van welke aard dan ook; met c.q. is te wijten aan het door de deelnemer niet opvolgen van een mondelinge- of schriftelijke instructie door of namens NEXXT GYM gegeven; met dan wel het gevolg is van de lichamelijke- of geestelijke gesteldheid van de deelnemer, voor zover deze door de deelnemer niet aantoonbaar (tijdig) aan NEXXT GYM is mede gedeeld;

4.3 Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van NEXXT GYM beperkt tot bedrag dat door NEXXT GYM in verband met de betreffende dienst in rekening is gebracht met als maximum 1.000,00 Euro, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

4.4 NEXXT GYM sluit iedere aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, alsmede voor schade door ontvreemding van goederen van deelnemers uitdrukkelijk uit.

5 Contractduur, Beëindiging of Ontbinding

5.1 De overeenkomst tussen NEXXT GYM en de deelnemer wordt gesloten voor de geldigheidsduur van het contract en voor de laatste gebruikte trainingssessie.

5.2. Geldigheid van de rittenkaarten:

1x per week trainen:

- 12 rittenkaart = 4 maanden

- 25 rittenkaart =  8 manden,

- 50 rittenkaart = 15 maanden

- 75 rittenkaart = 22 maanden
2x per week trainen:

- 12 rittenkaart = 2 maanden

- 25 rittenkaart =  4 maanden

- 50 rittenkaart = 8 maanden

- 75 rittenkaart = 11 maanden

3x per week trainen:

- 50 rittenkaart = 5 maanden

- 75 rittenkaart = 8 maanden

5.3 Redenen voor beëindiging zijn ofwel medische redenen ofwel een verhuizing / verandering van baan die resulteert in een reis naar de studio van meer dan 30 minuten. Opzegging van abonnementen dient schriftelijk te geschieden middels invullen van het NEXXT GYM opzegformulier. Winkeleigenaars en klanten die hun baan zijn kwijtgeraakt, kunnen hun contract op elk moment opzeggen.

5.4 NEXXT GYM is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
5.5 In het geval dat een NEXXT GYM-studio definitief sluit, eindigt het contract met de deelnemer automatisch op de sluitingsdag. Opleidingen die al betaald zijn, maar nog niet zijn afgerond, zullen worden terugbetaald.

 

6 Incasso

 

Klanten geven toestemming aan (A) NEXXT GYM om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om maandelijks een bedrag van de rekening af te schrijven en (B) aan de bank om doorlopend een bedrag van de rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van NEXXT GYM. Als de klant het niet eens is met deze afschrijving kan hij deze laten terugboeken. Hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact met de bank opnemen. 

 

7 Toestemming voor Gegevensbescherming

NEXXT GYM klanten gaan akkoord dat persoonlijke gegevens door NEXXT GYM worden verzameld, opgeslagen, mechanisch verwerkt en gebruikt voor administratieve doeleinden en voor evaluatie; NEXXT GYM kan de gegevens ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Daarnaast gaan zij akkoord dat NEXXT GYM deze gegevens kan overdragen aan derden ten behoeve van gegevensverwerking, centrale administratie, compilatie van zakelijke vergelijkingen, controle van evaluaties, benchmarking en beoordeling door dienstverleners die aan geheimhouding gebonden zijn. De hiervoor gebruikte partners zijn door NEXXT GYM contractueel verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens, rekening houdend met de voorschriften inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de specificaties, deze uitsluitend in het kader van de door NEXXT GYM gegeven instructies te verwerken en te gebruiken en niet aan derden door te geven. Verder gebruik van gegevens en bekendmaking van persoonsgegevens aan andere derden zal niet plaatsvinden, tenzij de klanten uitdrukkelijk toestemming voor geven of NEXXT GYM wettelijk verplicht is om dergelijke gegevens bekend te maken. 

 

8 Toepasselijk Recht en Geschillen & Slotbepalingen

8.1 Op alle overeenkomsten met NEXXT GYM is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen welk tussen NEXXT GYM en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van Rechtbank s-Gravenhage, tenzij NEXXT GYM ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

8.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.

8.4 NEXXT GYM is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie op de website van NEXXT GYM.

8.5 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

bottom of page